top of page

Privacy Notice

1. วัตถุประสงค์ของประกาศ

 

บริษัท ลิโบไทย ลอว์ เฟิร์ม จํากัด หรือ “LIBOTHAI” ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล กําหนด ประกาศฉบับนี้เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลส่วน บุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์ libothai.com รวมทั้งเพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” (Personal Data Protection Act หรือ PDPA) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

2. นิยาม

 1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (data controller) หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอํานาจ ตัดสินใจเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งตามประกาศนี้คือ บริษัท ลิโบไทย ลอว์ เฟิร์ม จํากัด สํานักงานใหญ่ตั้ง อยู่ที่ อาคารสาทรสแควร์ ชั้น 27 ห้องเลขที่ 2702, 98 ถนนสาทร เหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยในที่นี้ อาจเรียกว่า “LIBOTHAI” หรือ “ลิโบไทย” หรือ "บริษัท" หรือ “เรา”
   

 2. ผู้ใช้บริการ หมายความว่า บุคคลที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ติดต่อสอบถามข้อมูล เข้ารับบริการ ผ่าน ทั้งทางเว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ หรือพูดคุยโดยตรง ทั้งบุคคลผู้มีสัญชาติไทยและบุคคลต่างด้าว
   

 3. ผู้ใช้บริการ มีสถานะเป็น “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” และในที่นี้อาจเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" หรือ"ลูกค้า" หรือ "ลูกความ" หรือ “ท่าน”
   

 4. ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทําให้สามารถระบุตัวของบุคคลนั้นได้ไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรม
   

 5. ข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ หมายถึง ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและเป็นข้อมูลที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26 ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติ อาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพ แรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในทํานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
   

 6. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

3. ขอบเขตของประกาศ

 

 1. ประกาศฉบับนี้มีขอบเขตเฉพาะการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ใช้บริการที่ เกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่ในการรับบริการของบริษัท ดังนั้น หากท่านมีความสัมพันธ์กับเราใน ฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วน บุคคลตามข้อตกลงหรือการใช้บริการอื่น เราจะทําการแจ้งรายละเอียด สําหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยประกาศฉบับอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ท่านและข้อตกลงหรือการใช้บริการนั้น
   

 2. ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัทจะใช้วิธีการที่ชอบด้วย กฎหมาย โดยดําเนินการอย่างจํากัดเพียงเท่าที่จําเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ดังที่ระบุตามประกาศ ฉบับนี้

 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการและแหล่งที่มาของข้อมูล ส่วนบุคคล

 

 1. บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเองโดยตรง และ จากบุคคลที่ท่านยินยอมให้มอบข้อมูลให้แก่บริษัท จากแหล่งที่มาต่างๆ ทั้งที่ท่านกรอกแบบฟอร์ม และส่งมายังเว็บไซต์ของเราที่ www.libothai.com รวมทั้งข้อมูลที่ท่านมอบให้เพื่อขอรับบริการ ในรูปแบบข้อมูล เอกสารและยื่นหรือส่งมา ให้เราผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล ที่สํานักงานของ บริษัท ทางไปรษณีย์ ทางเจ้าหน้าที่ของเรา
   

 2. บริษัทในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่อยู่ใน ฐานะลูกจ้าง หรือตัวแทนหรือผู้ได้รับมอบหมายจากองค์กรหรือหน่วยงานของท่าน โดยได้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านจาก องค์กรหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นลูกจ้างหรือพนักงานหรือตัวแทนหรือผู้ ได้รับมอบหมาย

 

5. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ


บริษัททําการเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผยข้อมูลผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
 

 1. เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการต่างๆ ในขั้นตอนก่อนการรับบริการ เช่น การกรอกข้อมูลแสดงความสนใจ ขอรับบริการ ขั้นตอนการขอรับบริการที่ผู้ใช้บริการให้แก่บริษัทผ่านช่องทางต่างๆ การ ตรวจสอบข้อมูลและ เอกสารหลักฐานต่างๆ การส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ในบริษัท เพื่อการบริหารจัดการในให้ บริการ การบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการเข้าสู่ระบบสารสนเทศหรือฐานข้อมูล การกําหนดชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สําหรับการเข้าถึงและใช้งานระบบ การดําเนินการในขั้นตอนการ ให้บริการ การออกใบเสร็จรับเงินและเอกสาร อื่นที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้บริษัทสามารถทําได้โดยไม่ต้องอาศัยความ ยินยอมจากผู้ใช้บริการตามที่กฎหมาย กําหนด

  สําหรับกรณีที่ท่านกรอกข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้บริษัทติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือตอบ คําถามนั้น บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะเพื่อการติดต่อให้ ข้อมูลการบริการ เท่านั้น และขอความยินยอมจากท่านก่อนการประมวลผลข้อมูลของท่านในเว็บไซต์
   

 2. เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ กฎหมาย เกี่ยวกับภาษีอากร และเพื่อปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับที่ออกตามความใน กฎหมายและเพื่อการ รายงาน การแจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ กฎหมายกําหนดหน้าที่ให้บริษัท กระทําการดังกล่าวเช่น การนําข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเข้าสู่ ระบบหรือส่งข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการ ภายใต้กฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่ออก ตามความในกฎหมาย รวมทั้งเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งโดย ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ คําสั่งศาล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้บริษัท สามารถทําได้โดยไม่ต้องอาศัย ความยินยอมจากผู้ใช้บริการตามที่กฎหมายกําหนด
   

 3. ​เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ กรณีต่อไปนี้ การ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่เข้ามาในพื้นที่หรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ใน การ รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน สถานที่ รวมทั้งเพื่อการบํารุงรักษาและการรักษาความ ปลอดภัยของ ทรัพย์สิน ระบบคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศของบริษัท
   

  • การบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดในและนอกอาคาร สถานที่ ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อ ป้องกันอาชญากรรมและ การรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินและความปลอดภัยของบริษัท ผู้ใช้บริการ บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง
    

  • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบทาง การเงินและการ บัญชี การตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง การทุจริต หรือการกระทําผิด กฎหมาย หรือเพื่อใช้เตรียมการในการ ดําเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งเพื่อประโยชน์โดยชอบ ด้วยกฎหมายอื่นของบริษัท การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้บริษัท สามารถทําได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากผู้ใช้ บริการตามที่กฎหมายกําหนด
    

 4. เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่น เช่น การ ติดต่อใน กรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เป็นต้น การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ วัตถุประสงค์นี้ บริษัทสามารถทําได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากผู้ใช้บริการตามที่กฎหมาย กําหนด
   

 5. เพื่อวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร หรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ บริษัท และหน่วยงานอื่นของบริษัท
   

 6. เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการ รวมถึงการประเมินผลการ บริหาร จัดการของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทนําไปใช้ปรับปรุงพัฒนาบริการ บุคลากร และการ บริหารจัดการเกี่ยว กับการให้บริการ
   

 7. เพื่อวัตถุประสงค์ในการสํารวจความต้องการใช้บริการต่างๆ ของบริษัท (customer need) และเพื่อ จัดทํา ฐานข้อมูลลูกค้าการตลาด รวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อนําไปสู่การนําเสนอบริการต่างๆ ที่บริษัท เห็นว่าเหมาะสมกับท่าน
   

 8. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากข้อ (1)-(7) โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นกรณีไป ทั้งนี้ บริษัท จะไม่ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการ ประมวลผลข้อมูลส่วน บุคคล เว้นแต่ (1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคล (2) เป็นกรณีที่กฎหมายกําหนด
   

 9. ในกรณีข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ เช่น ศาสนา เชื้อชาติ ข้อมูลสุขภาพ บริษัทจะเก็บรวบรวมต่อเมื่อ ได้ขอ ความยินยอมจากท่านหรือเป็นกรณีที่กฎหมายกําหนดหน้าที่ให้บริษัทเก็บรวบรวมหรือ ประมวลผลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน
   

 10. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น หากไม่เข้า กรณีที่ กฎหมายกําหนดให้บริษัทสามารถทําได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอม เช่น การปฏิบัติตาม ระเบียบของบริษัท และตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าเรียนหรือการทดสอบ บริษัทจะขอ ความยินยอมจากท่าน

 

6. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล และระยะเวลาที่เก็บรักษา

 1. ในกรณีผู้ใช้บริการเป็นให้ข้อมูลแก่บริษัทโดยตรง บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการตามที่ท่านให้ข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตร ประชาชน และ/หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง ข้อมูลติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล บัญชีการ ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์หรือ โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ ประวัติการศึกษา ข้อมูลคุณสมบัติ อื่นที่เกี่ยวข้องกับการรับบริการ ตําแหน่งและ หน่วยงานสังกัด โดยเก็บรักษาไว้ไม่เกิน 5 ปี นับ จากสิ้นสุดสภาพความเป็นผู้ใช้บริการของบริษัท


  อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้หลังจากการสิ้นสุดสภาพความเป็น ผู้ใช้บริการเพื่อการปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎหมายของเรา เช่น การจัดเก็บหรือบันทึกทะเบียนหรือ ประวัติผู้ใช้บริการตามที่กฎหมายกําหนดให้ เป็นหน้าที่ของเราในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านไว้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ซึ่งรวมถึงการเก็บรักษาไว้เพื่อเป็น หลักฐานอันเกี่ยวข้องกับข้อโต้แย้งสิทธิหรือข้อพิพาทหรืออายุความที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการและ บริษัท เมื่อพ้นระยะเวลาเก็บรักษาดังกล่าว เราจะดําเนินการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคล นั้น หรือทําให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ภายใน 2 เดือนนับแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว
   

 2. ในกรณีที่เราได้ขอ้ มูลของท่านจากแหล่งอื่นตามข้อ 4(2) บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านตามข้อ 4(2) ไว้เพื่อวัตถุประสงค์และตามระยะเวลาเช่นเดียวกับที่กําหนดในข้อ 6(1)
   

 3. ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านในฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ บริษัทจะเก็บ รักษาข้อมูลส่วน บุคคลของท่านได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน และ/หรือ เลขที่หนังสือ เดินทาง ข้อมูลติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล บัญชีการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์หรือ โปรแกรมการสนทนาออนไลน์ ไว้ตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ในข้อ 6(1)
   

 4. ในกรณีการให้บริการผ่านทางระบบออนไลน์และหรือแบบไฮบริด บริษัทอาจจะประมวลผลและ เก็บรักษาข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ภาพถ่าย และหรือวีดิทัศน์ ในขณะการรับบริการ เพื่อ ใช้ในวัตถุประสงค์การให้บริการ การจัดการ ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราเก็บไว้ ในรูปแบบของเอกสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเรา รวมทั้งอาจเก็บ รักษาไว้ในระบบคลาวด์ ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไว้ 2 เดือน เมื่อพ้นระยะเวลาเก็บรักษา ดังกล่าว เราจะดําเนินการลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหรือทําให้ข้อมูล ดังกล่าวไม่ สามารถระบุตัวท่านได้ ภายใน 2 เดือนนับแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว

 

7. การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เราอาจทําการเปิดเผย ส่ง โอน ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ต่อฝ่ายงานหรือหน่วยงานอื่นของ บริษัท ทั้งในกรณีที่บริษัทขยายกิจการโดยแบ่งแยกหน่วยงานเดิมภายใต้บริษัทออกไปเป็นบริษัทใน เครือ เพื่อประโยชน์ในการให้สิทธิและผลประโยชน์แก่ท่านตามข้อตกลงหรือสัญญาที่มีระหว่างกันโดย ไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากท่าน
   

 2. เราอาจทําการเปิดเผย ส่ง โอน ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ต่อหน่วยงานภายในบริษัทหรือ หน่วยงาน หรือบริษัทในเครือข่าย เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม บริการ หรือให้สิทธิประโยชน์แก่ ท่าน โดยอาศัยความยินยอมเดียวกันนี้จากท่านในการเปิดเผยหรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ วัตถุประสงค์นี้
   

 3. เราอาจทําการเปิดเผย ส่ง โอน ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ต่อบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นหรือผู้ ให้บริการ บุคคลที่สาม และบริษัทในเครือ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบ ด้วยกฎหมายของเรา โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากท่านตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงการ เปิดเผย ส่ง โอน ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้กับผู้ให้บริการทางด้านเทคโลยีหรือระบบ สารสนเทศ เช่น ผู้ให้บริการเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ หรือคลาวด์ ฯลฯ เพื่อให้เราสามารถ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการ เช่น การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เกี่ยวข้องกับการชําระเงิน ค่าบริการไปยังผู้ให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์
   

 4. เราอาจทําการเปิดเผย ส่ง โอน หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ต่อบุคคลหรือนิติ บุคคลอื่น หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ที่มีความร่วมมือหรือความตกลงกับบริษัท เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร สิทธิ ประโยชน์ต่างๆ ทั้งนี้ เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการ เปิดเผยหรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์นี้
   

 5. เราอาจทําการเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ให้กับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงาน อื่น ตามที่มีกฎหมายกําหนด โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่าน ในกรณีนี้การประมวลผลอาจรวมถึง ข้อมูลส่วน บุคคลชนิดพิเศษ เช่น ศาสนา ทั้งนี้ภายใต้กฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่ออก ตามความในกฎหมาย
   

 6. เราอาจทําการเปิดเผย ส่ง โอนข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีภาพถ่ายและหรือวีดิทัศน์ เพื่อวัตถุประสงค์ จัดการ ให้บริการ ทั้งนี้ เราจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการเปิดเผยหรือส่งหรือโอนข้อมูลส่วน บุคคลเพื่อ วัตถุประสงค์นี้

 

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูล ท่านมีสิทธิในการดําเนินการ ดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความ ยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
   

 2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่าน และขอให้เราทําสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่ง ข้อมูลส่วน บุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้
   

 3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไข ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์
   

 4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทําการลบข้อมูลของ ท่าน ด้วยเหตุที่กฎหมายกําหนด เช่น ท่านได้ใช้สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
   

 5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการ ระงับการ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุที่กฎหมายกําหนด
   

 6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูล ส่วน บุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุที่กฎหมาย กําหนด
   

 7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุที่กฎหมายกําหนด

โดยในการใช้สิทธิดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของเราได้ เพื่อดําเนินการยื่นคําร้องขอ ดําเนิน การตามสิทธิข้างต้น (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้)

 

9. การเปลี่ยนแปลงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

เราจะทําการพิจารณาทบทวนประกาศฉบับนี้ อย่างสม่ําเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อ บังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วย การปรับปรุง ข้อมูลลงใน เว็บไซต์ของเราโดยเร็วที่สุด ปัจจุบันประกาศนี้ถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

 

ช่องทางการติดต่อ

 

สถานที่ติดต่อ: บริษัท ลิโบไทย ลอว์ เฟิร์ม จํากัด
อาคารสาทรสแควร์ ชั้น 27 ห้องเลขที่ 2702, 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 086-718-7320 , 064-265-5210 อีเมล: info@libothai.com
เว็บไซต์: http://www.libothai.com

 

 

bottom of page