เรารวบรวมบทความทั้งหมดของเราสำหรับ "บทความกฎหมายแพ่งทั้งหมด"

ประกอบไปด้วย กฎหมายครอบครัว กฎหมายที่ดิน และกฎหมายแพ่งอื่นๆ ไว้ที่นี่

 

§ กฎหมายครอบครัว 

M_134--1452494426.png

          ⊕ แบบแห่งการสมรส

          ⊕ เงื่อนไขการสมรส

          ⊕ ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา

          ⊕ สัญญาระหว่างสามีภริยา

          ⊕ ทรัพย์สินและการจัดการทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา

          ⊕ หนี้สินระหว่างสามีภริยา

          ⊕ ความเป็นโมฆะของการสมรส

          ⊕ ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดากับบุตร  

          ⊕ สิทธิหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตร

          ⊕ ผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครอง

          ⊕ บุตรบุญธรรม

          ⊕ ค่าอุปการะเลี้ยงดู

 

§ กฎหมายที่ดิน  

           ⊕  เอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน

           ⊕  จำนอง

           ⊕  การถือครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติ

           ⊕  การเช่าที่ดินเพื่อการพาณิชและอุตสาหกรรม ในกรณีคนต่างด้าว

           ⊕  ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

           ⊕  การถือกรรมสิทธิ์ในคอนโดมิเนียมของชาวต่างชาติ

           ⊕  ที่ดินมรดก

           ⊕  ความแตกต่างระหว่างเอกสารที่ดินระหว่าง ครุฑเขียว ครุฑแดง ครุฑดำ

           ⊕  การต่อเติมบ้านให้ถูกต้องตามกฎหมาย

           ⊕  5 ไม้เด็ด ตรวจ-เช็ค-ประเมินบ้านมือสอง

           ⊕  (จะ)ไม่รับโอนบ้านที่ชำรุด ต้องทำอย่างไร?

           ⊕  ต้นไม้ล้ำเขตแดน ตัดฟันได้ไม่ผิดกฎหมาย

head_small.jpg
family-law-gavel.jpg