We dedicate ourselves to be more than legal representatives.


บริษัท ลอว์ แอนด์ อินสเปคชั่น บาย ออร์เดอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทกฎหมายและบัญชีที่มีสำนักงานตั้งอยู่ทั้งในกรุงเทพมหานครและหัวหิน มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการทั้งทางด้านกฎหมายและบัญชีตามมาตรฐานสากลด้วยความรู้และความเข้าใจในบริบทท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

บริการทางด้านกฎหมายของบริษัทเรามีทั้งด้านการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและการว่าความในศาล ที่ให้บริการโดยทีมนักกฎหมายที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ซึ่งที่มีใบอนุญาตทนายความ และมีประสบการณ์มากว่า 10 ปี นักกฎหมายเรามีความเชี่ยวชาญให้บริการในเรื่องกฎหมายอาญา กฎหมายทรัพย์สิน กฎหมายครอบครัว กฎหมายภาษีอากร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายแรงงาน และกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ของเราทั้งในฐานะที่เป็นทั้งที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ ในการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ท่านนั้น เราจึงคำนึงถึงผลทางกฎหมายที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง  

นอกจากนั้นเรายังได้ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์แก่ลุกค้าของเราทั้งที่เป็นบริษัท และคนธรรมดาที่กำลังเผชิญกับปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าเราจะช่วยเหลือคุณให้บรรลุเป้าหมายของคุณได้ โดยทีมงานทนายความที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย

บริการด้านบัญชีและภาษีของบริษัท เราพร้อมให้บริการโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาติที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และโดยนักบัญชีที่มีประสบการณ์จากบริษัทบัญชีชั้นนำของประเทศมาให้บริการด้านบัญชีตามหลักการบัญชีที่มีมาตรฐานสากล นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการด้านกฎหมายการบัญชี รวมถึงด้านการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการตรวจสอบของไทย ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาติและนักบัญชีของเรามีความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการด้านบัญชี ภาษีอากร การตรวจสอบบัญชี การบริการให้คำปรึกษาและดูแลบริหารระบบการจ่ายเงินเดือนพนักงานและประกันสังคม รวมถึงการวางแผนภาษีอากรและการวางระบบบัญชี ที่จะทำให้ท่านได้รับประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด 

เนื่องจากนักบัญชีของเรามีประสบการณ์จากบริษัทรับทำบัญชี Big 4 ของประเทศ ดังนั้นบริษัทเราจึงมีความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการแก่ทั้งบริษัทขนาดเล็ก บริษัทขนาดกลาง และบริษัทขนาดใหญ่ รวมถึงบริษัทที่ได้รับ BOI เช่นกัน

ด้วยเหตุที่บริษัทของเรามีโอกาสให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติมากมาย เราจึงมีเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติผู้ให้บริการด้านกฎหมาย บัญชี  และอสังหาริมทรัพย์มาเป็นเวลานาน เพราะเราตระหนักถึงการให้บริการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของเราเสมอ

  


บริการ