การขอประกันตัว

 

 การขอประกันตัวคืออะไร?

        การขอประกันตัว     คือ     การขออนุญาตให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยพ้นจากการควบคุมของเจ้า พนักงานหรือศาลตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกควบคุมหรือขังเป็นเวลานานเกินกว่าความจำเป็นในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี เพราะหากไม่มีความจำเป็นต้องควบคุมก็ควรที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวไป  ซึ่งต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลย ไม่มีความผิด ก่อนจะมีคำพิพากษาอันถึงที่สุด และจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำผิดมิได้  ผู้ขอประกันตัวสามารถขอประกันตัว ผู้ต้องหา หรือ จำเลย ได้ทุกชั้น  ในระหว่างการสอบสวนและระหว่างพิจารณาคดี”

หลักเกณฑ์การพิจารณาขอประกันตัว

         - ผู้ต้องหา หรือ จำเลย มีทีท่าจะหลบหนีหรือไม่ หากทำตัวมีพิรุธ หรือไม่น่าไว้วางใจ อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัว

         - ผู้ขอประกันตัวเป็นใคร น่าเชื่อมากน้อยเพียงใด

         - หากมีพยานหลักฐานแน่นชัด ว่าเป็นผู้กระทำความผิดจริง อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัว

         - พิจารณาแล้วเห็นว่า หากประกันตัวไปแล้ว จะไม่สร้างปัญหา หรือ ก่อความเสียหาย แก่ผู้อื่นในระหว่างระยะเวลาประกันตัว

         - พฤติการณ์ของคดีเป็นอย่างไร

         -  ความผิดที่เกิดขึ้นร้ายแรงเพียงใด 

         - อัยการ หรือ โจทก์ ผู้เสียหาย หรือ พนักงานสอบสวนมีคำคัดค้าน ไม่อนุญาตให้ประกันตัว

         - ในกรณีผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นเด็กหรือเยาวชน   ศาลจะพิจารณาความประพฤติ  ภูมิหลัง  สิ่งแวดล้อมและผู้ปกครองในการดูแลเด็ก และต้องได้รับความเห็นหรือคำสั่งจาก ผอ.สถานพินิจ

 หลักทรัพย์ในการประกันตัวจำเลย เช่น

        - เงินสด สมุดเงินฝาก   

        - โฉนดที่ดิน น.ส.3 ก./ น.ส.3    

        - พันธบัตรรัฐบาล  สลากออมสิน ฯลฯ   

        - กรมธรรม์ ประกันอิสรภาพ

        - ตำแหน่ง/วิชาชีพ เป็นหลักประกัน    

       - หน่วยงานราชการ (ข้าราชการลูกจ้าง, ลูกจ้าง)

ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอประกันตัว?

            ผู้ต้องหาหรือจำเลยเอง หรือ  ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง  เช่น บุพการี  ผู้สืบสันดาน  สามี  ภริยา  ญาติพี่น้อง  ผู้บังคับบัญชา  นายจ้าง  คู่สมรส  บุคคลที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเสมือนเป็นญาติพี่น้องหรือมีความสัมพันธ์ในทางอื่นที่ศาลเห็นสมควรให้ประกันได้

             ผู้มีสิทธิ์คัดค้านการให้ประกันตัว

             - พยาน   

             - ผู้เสียหาย     

            - พนักงานสอบสวน   

            - อัยการ

         ผู้ต้องหา หรือ จำเลย ท่านใด ที่ได้รับโอกาส และได้รับอนุญาตให้ประกันตัวนั้น ท่านย่อมต้องระมัดระวังในการประพฤติตัว ไม่สร้างความเดือดร้อน รำคาญใจแก่ผู้อื่นในระหว่างให้ประกัน และต้องให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีตัว มิเช่นนั้น ท่านจะไม่ได้รับโอกาส หรือ อิสรภาพในการดำเนินชีวิตประจำวันอีก

สาระน่ารู้  : เพจ ฎีกาน่าสนใจ/ข่าวสารและงานว่างกฎหมาย  

ที่มา/อ้างอิง : สำนักงานกิจการยุติธรรม