ภาษีมูลค่าเพิ่ม : เข้าใจระบบ VAT และหน้าที่ของผู้ประกอบการ (ตอนที่ 2)

               เราอาจจะพอทราบกันไปแล้วว่าหลักเกณฑ์ที่เข้าข่ายที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีอะไรบ้าง  ธุรกิจของเราได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ หรือ รายได้รวมจากการทำธุรกิจตลอดทั้งปีเกินกว่า 1.8 ล้านบาทหรือไม่  หากธุรกิจของคุณไม่อยู่ในลิสประเภทของธุรกิจที่ได้รับการยกเว้น หรือ มีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้าน คุณควรจะต้องเตรียมตัวไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วัน

 

              หลังจากที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเสร็จแล้ว เราจะได้รับ เอกสารหลักฐานการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกว่า ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภ.พ.20 นั่นเอง

 

ภพ_20 224(4).jpg

                                                  ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภ.พ.20

 

 

เมื่อคุณได้รับใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภ.พ.20 แล้ว หน้าที่ที่คุณต้องทำหลักๆมีดังนี้

            1.ออกใบกำกับภาษีขายทุกครั้งที่มีการขายสินค้า หรือได้รับเงินจากการให้บริการ และขอใบกำกับภาษีซื้อทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการภาษีมูลค่า

 

            2. นำใบกำกับภาษีซื้อมาบันทึกและจัดทำรายงานภาษี ซื้อ และนำใบกำกับภาษีขายที่ออกมาทำสรุปและบันทึกลงรายงานภาษีขาย นอกจากนั้น ถ้าหากเป็นการขายสินค้า ต้องมีการจัดทำ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ ตามรูปแบบที่สรรพากรกำหนดด้วย

 

           3. นำส่ง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้กับกรมสรรพากร (หลังจากนำยอดภาษีขายมาหักออกจากภาษีซื้อแล้วเป็นยอดบวก) หรือขอคืนภาษี (ในกรณีที่เป็นยอดติดลบ) โดยการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภ.พ.30 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

 

 

            ยกตัวอย่างเช่น  บริษัท ก.  ซื้อสินค้าชนิดหนึ่งที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในราคา   100,000  บาท   (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  7,000  เท่ากับยอดรวม   107,000 บาท)  และในเวลาต่อมา บริษัท ก.ได้ขายสินค้าชนิดนี้ให้บริษัท ข. ในราคา  200,000  บาท (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  คือ 14,000  เท่ากับยอดรวม   214,000 บาท)  ฉะนั้น หน้าที่หลักที่ บริษัท ก.จะต้องดำเนินการ มีดังนี้ 

            1. ขอใบกำกับภาษี (ตอนซื้อ)  
            2. ออกใบกำกับภาษี (ตอนขาย)
           3. จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง  
           4. นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 14,000 – 7,000 หรือ 7,000 บาท ให้แก่กรมสรรพากร

 

           นี่คือหลักการของ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการทั้งหลายที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องทราบ อย่างไรก็ตามการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กรมสรรพากรคุณจะต้องคำนึงถึงความสอดคล้องระหว่างต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจด้วย 

 

ขอบคุณสาระน่ารู้จาก Flowaccount.com