เข้าใจเรื่อง “กำไร” ก่อนจะไปเสียภาษี ตอนที่ 5 (ตอนจบ)

             ทำอย่างไรให้กำไรสุทธิทางภาษีของกิจการต่ำที่สุดเพื่อที่จะช่วยให้เราประหยัดภาษีได้สูงสุดแต่ก็ถูกต้องตามหลักกฎหมาย 1. บันทึกรายการทางบัญชีให้ถูกต้อง

            จริงๆแล้วก่อนที่เราจะคิดเรื่องการวางแผนภาษีของธุรกิจ ผู้ประกอบควรคำนึงถึงเรื่องรายรับรายจ่ายของธุรกิจเป็นลำดับแรกซึ่งข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมาก ผู้ประกอบการทั้งหลายควรบันทึกรายการทางบัญชีรายรับรายจ่ายของธุรกิจตามความเป็นจริง ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากเราจะเห็นตัวเลขรายรับรายจ่ายและกำไรที่แน่นอนของธุรกิจแล้ว เรายังสามารถวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของธุรกิจของเราได้ สามารถนำไปใช้ต่อยอด ปรับปรุง พัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ และที่สำคัญง่ายต่อการตรวจสอบหากต้องการลดรายจ่ายบางอย่างและเพิ่มกำไรเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ 

 


2. บริหารจัดการภาษีในสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

             เมื่อคำนวณได้ตัวเลขกำไรที่แน่นอนแล้ว สิ่งที่ควรจัดการต่อมาคือ สิทธิประโยชน์ในการจัดการภาษี ถ้าหากผู้ประกอบการลองพิจารณาดูจากแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.51 ในหน้าที่ 6 รายการที่ 10 รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น จะเห็นว่ามีรายการต่างๆให้เลือกใช้มากมายได้แก่ รายจ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับลูกจ้าง รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา รายจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ ค่าจ้างนักศึกษา คนพิการ ผู้สูงอายุทำงาน รวมถึงการบริจาคต่างๆ

 

6.jpg


 

3. คำนวณภาษีให้ถูกต้อง และจ่ายให้ตรงกำหนดเวลา

             การคำนวณภาษีได้ถูกต้องจะส่งผลให้เราประหยัดภาษีได้มากยิ่งขึ้นตามอัตราภาษีของกิจการแต่ละประเภท ซึ่งจะแตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น ธุรกิจขนาดเล็ก หรือ ธุรกิจ SME ที่มีทุนชำระไม่เกิน 5 ล้าน และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาทจะได้รับสิทธิการเสียภาษีที่ต่ำกว่าประเภทอื่นๆ และการจ่ายภาษีให้ตรงกำหนดเวลานั้น จะช่วยประหยัดภาษีได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากผู้ประกอบการจะไม่ต้องเสียค่าปรับ หรือที่เราเรียกกันทางภาษีว่า “เบี้ยปรับ” หรือ “เงินเพิ่ม” หากไม่ชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จ่ายล่าช้า หรือ ไม่ครบถ้วน แน่นอนว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้จะเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นแน่นอน

 

 

            บทความเรื่อง “เข้าใจเรื่อง “กำไร” ก่อนจะไปเสียภาษี” ใน 5 ตอนที่ผ่านมา คงจะพอเป็นแนวทางที่ดีสำหรับเจ้าของธุรกิจทุกท่านเกี่ยวกับภาษีต่างๆ การจัดการและวางแผนการเสียภาษี อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการควรศึกษาเพิ่มเติม หรือหากยากต่อการทำความเข้าใจ ลองมองหานักบัญชีและนักวางแผนภาษีฝีมือดีที่ช่วยให้คำปรึกษาและบริหารจัดการระบบภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย และร่วมดูแลธุรกิจของท่านให้ประสบความสำเร็จได้ 

 

 

ขอบคุณสาระน่ารู้จาก   Flowaccount.com