ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย..
 

             ผู้จ่ายเงินได้ หมายถึง ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่กรมสรรพากร อาจจะเป็นนายจ้างก็ได้  อาจเป็นคือ บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคล  เป็นต้น และ ผู้รับเงินหรือผู้มีรายได้ หมายถึง  ผู้ที่มีประกอบอาชีพ มีรายได้จากการทำงาน เช่น มนุษย์เงินเดือน  ทำงานรับจ้าง เป็นต้น  ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ที่เป็น “ผู้จ่ายเงินได้”  ต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายก่อนที่จะจ่ายเงินให้แก่ “ผู้รับเงิน” เสมอทั้งนี้เพื่อนำส่งภาษีให้แก่กรมสรรพากร  และหลังจากที่ผู้จ่ายเงินได้มีการหักภาษีแล้ว ผู้จ่ายเงินจะต้องมีหลักฐานแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เรียกว่า “หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย” มอบให้แก่ผู้รับเงินหรือผู้มีรายได้ด้วย
 

             การหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นการทยอยจ่ายภาษีล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องรับภาระภาษีเป็นเงินก้อนใหญ่พอถึงเวลายื่นภาษีจริงๆ เพราะมีการจ่ายภาษีล่วงหน้าไปบางส่วนแล้ว จึงเป็นเครดิตสำหรับคำนวณภาษีได้  เมื่อคำนวณภาษีแล้วบางครั้งเราจะพบว่าเรามีการชำระภาษีเกินกว่าจำนวนจริงที่ต้องเสีย ซึ่งภาษีบางส่วนที่ชำระเกินไปแล้วนั้น คุณยังสามารถขอรับคืนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามเมื่อบริษัทฯ หรือผู้ประกอบการ หรือผู้จ่ายเงินได้ ได้จ่ายเงินและได้หักภาษีไว้แล้ว ก็จะต้องนำส่งแก่กรมสรรพากร หากไม่นำส่งจะถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย

 

               สำหรับแบบแสดงรายการทางภาษีที่ผู้จ่ายเงินได้ จะยื่นต่อกรมสรรพากร นั้นจะต้องเป็นแบบแสดงรายการทางประเภทต่างๆตามประเภทของเงินได้ที่ได้รับ โดยจะต้องนำส่งกรมสรรพากรภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของเดือนที่มีการหักภาษีไว้ หรือจ่ายไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

 

สาระน่ารู้จาก www.flowaccount.com