เข้าใจเรื่อง “กำไร” ก่อนจะไปเสียภาษี  ตอนที่ 4

                เชื่อว่าผู้ประกอบการหลายท่านกำลังหันซ้ายหันขวา พลิกไปพลิกมา จะกรอกตัวเลขอย่างไรดีจึงจะเหมาะสม  ยิ่งกรอกตัวเลขจำนวนมากๆ ค่าภาษีที่ต้องจ่ายก็สูงปรี๊ดเช่นกัน  กรอกตัวเลขน้อยๆก็เจอสารพัดคำถามจากสรรพากร ดีไม่ดีเจอตรวจสิบย้อนหลังก็ต้องมีปวดหัวกันแน่นอน

 

แบบแสดงรายการทางภาษี ที่เราจะพูดถึงกันในบทความนี้คือ แบบแสดงรายการทางภาษี  ภ.ง.ด 50

 

            ภ.ง.ด. ย่อมาจาก ภาษีเงินได้  ภ.ง.ด. 50 คือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลใช้สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ โดยจะต้องยื่น ภ.ง.ด. 50 ภายใน 150 (ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม) วันนับตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยจะต้องยื่นทุกปี ไม่ว่าจะมีรายได้หรือไม่มีรายได้

 

โดยในแบบแสดงรายการทางภาษี ภ.ง.ด.50 ผู้ประกอบจะเห็นรายการที่สำคัญต่างๆทั้งสิ้น 12 รายการหลัก ดังนี้

รายการที่ 1     สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน

รายการที่ 2     เงินได้ที่ต้องเสียภาษีและการคำนวณภาษี

รายการที่ 3     รายได้ รายจ่าย และกำไรหรือขาดทุนสุทธิ

รายการที่ 4     ต้นทุนขายหรือรายจ่ายเพื่อคำนวณกำไรขั้นต้น

รายการที่ 5     ต้นทุนผลิต/ต้นทุนการให้บริการ

รายการที่ 6     รายได้อื่น

รายการที่ 7     รายจ่ายอื่น

รายการที่ 8     รายจ่ายในการขายและบริหาร

รายการที่ 9     รายจ่ายที่ไม่ได้ถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร

รายการที่ 10   รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้หรือรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น

รายการที่ 11   ขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงตามประมวลรัษฎากรแล้วยกมาไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีก่อนรอบระยะบัญชีปัจจุบัน  หรือผลขาดทุนสุทธิก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่หักได้ตามกฎหมายอื่น

รายการที่ 12   รายละเอียดสินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของผู้ถือหุ้น/ผู้เป็นหุ้นส่วน

 

               ตัวอย่างหัวข้อสำคัญในแบบแสดงรายการทางภาษี ภ.ง.ด.50 ที่ผู้ประกอบหลายควรให้ความสนใจ เช่น รายการที่ 3 รายการนี้เป็นรายการที่สรุปกับรายได้ รายจ่าย และกำไรหรือขาดทุนสุทธิที่ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายภาษี ซึ่งบางข้อในรายการนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการปรับปรุงรายการกำไรสุทธิทางบัญชี 4 รายการ คือ  รายได้ทางภาษี รายได้ยกเว้น รายจ่ายค่าใช้จ่ายต้องห้าม  และ รายจ่ายที่หักได้เพิ่ม  ดังรายละเอียดที่ปรากฏในบทความที่แล้ว  ในส่วนของรายการอื่นๆก็เช่นเดียวกันจะเชื่อมโยงกับรายละเอียดในบทความตอนที่ 2 และ 3 ก่อนหน้านี้

 

              ในความเป็นจริงแล้ว แทบจะไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่กรอกข้อมูลในแบบแสดงรายการทางภาษีแบบตรงไปตรงมาตามความเป็นจริง เหตุผลหลักคือต้องการหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีในจำนวนเยอะๆ แต่อย่างไรก็ตามหากยื่นแบบภาษีแบบกรอกจำนวนตัวเลขรายได้ที่ต่ำกว่าความเป็นจริงและรายจ่ายที่สูงกว่าความเป็นจริง กลุ่มนี้ก็อาจถูกกรมสรรพากรเพ่งเล็งและอาจถูกเรียกให้ไปชี้แจงได้

                                                                  ตัวอย่างแบบแสดงรายการทางภาษี ภ.ง.ด.50

                                                                 ตัวอย่างแบบแสดงรายการทางภาษี ภ.ง.ด.50