ประเภทของธุรกิจ

                หลายท่านคงพอจะเคยเห็นมาบ้างแล้ว การประกอบธุรกิจมีหลากหลายประเภท บางคนก็เปิดกิจการแบบบริหารงานคนเดียว ก่อตั้งเอง ขายเอง บริหารเอง หรือบางคนก็จัดตั้งบริษัทจำกัด บ้างก็จัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วน แต่ทั้งนี้ทั้งนี้ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจประเภทใดก็ตาม จุดประสงค์ก็เพื่อแสวงหากำไรทั้งสิ้น 
 
                ธุรกิจประเภทหลักๆมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ  “บุคคลธรรมดา” กับ “นิติบุคคล”   ธุรกิจทั้งสองประเภทนี้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร มาดูกัน!!

                 การประกอบธุรกิจประเภท “บุคคลธรรมดา” แบ่งย่อยได้ดังนี้

               1. กิจการเจ้าของคนเดียว ส่วนมากเป็นกิจการขนาดเล็ก จัดตั้งง่ายๆโดยคนคนเดียว บริหารกิจการด้วยตัวเจ้าของเอง มีอิสระในการตัดสินใจ หากเมื่อไหร่ที่ผลประกอบการได้กำไรหรือขาดทุนก็จะมีผลต่อเจ้าของเพียงผู้เดียว 
               2. ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ กิจการที่ร่วมลงทุนและดำเนินกิจการร่วมกันด้วยความสมัครใจของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันผลกำไรจากการทำธุรกิจและรับผิดชอบหนี้สินร่วมกัน หากธุรกิจของท่านมิได้จดทะเบียนตามกฎหมายจะถือได้ว่าธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจประเภทบุคคลธรรมดา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วห้างหุ้นส่วนสามัญจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้
               3. คณะบุคคล คือ บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงกระทําการที่มีเงินได้พึงประเมินร่วมกันอันมิใช่ห้างหุ้นส่วนสามัญ


               ในส่วนของธุรกิจประเภท “นิติบุคคล” ก็แบ่งย่อยเป็นประเภทต่างๆดังนี้

                1. กิจการแบบห้างหุ้นส่วน คือ การดำเนินงานที่มี 2 คนขึ้นไป โดยตกลงเข้าหุ้นกัน ส่วนการลงทุนไม่จำเป็นต้องเป็นสัดส่วนที่เท่ากันเสมอไป ผลตอบแทนก็เช่นกัน ขึ้นอยู่กับการตกลงกัน โดยจะแบ่งหุ้นส่วนออกเป็น 2 ประเภท

                  - ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจะต้องรับผิดชอบกับหนี้สินทั้งหมดอย่างไม่จำกัดจำนวน และจดทะเบียนมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายจึงมีชื่อเรียกว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล”

                  - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นห้างหุ้นส่วนที่มีผู้มีหุ้นส่วน 2 ประเภท คือ ผู้เป็นห้างหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ และห้างหุ้นส่วนแบบไม่จำกัดความรับผิดชอบ

               2. บริษัทจำกัด คือ เป็นกลุ่มบุคคลที่มีตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป แบ่งทุนออกเป็นหุ้นที่มีมูลค่าเท่าๆกัน เรียกว่า “ผู้ถือหุ้น”  มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ บริษัทเอกชนจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด


              ใครที่กำลังมองหาและเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและวิเคราะห์กันดูว่าเรามีความต้องการและความสามารถที่จะจัดตั้งธุรกิจประเภทใด ซึ่งธุรกิจแต่ละประเภทก็มีข้อดีและข้อเสียด้วยกันทั้งสิ้น


ขอบคุณสาระน่ารู้จาก https://flowaccount.com/blog/?p=616

coins-948603_960_720.jpg