เปิดกิจการใหม่!! ควรรู้จักภาษีธุรกิจอะไรบ้าง

             ผู้ประกอบการมือใหม่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ต้องทำอะไรบ้าง นอกจากแนวทางการบริหารธุรกิจแล้ว สิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เลย คือหากเริ่มต้นธุรกิจแล้ว เรื่องภาษีเป็นสิ่งที่ทุกท่านจะเลี่ยงไปไม่ได้เลย บทความนี้จะนำทุกท่านมารู้จักกับภาษีธุรกิจ ที่ควรทราบ  มีอะไรบ้างมาดูกัน 

            “ภาษี” คำนี้ฟังแล้วค่อนข้างหนักใจ คงมีตัวเลขวนเวียนอยู่ในหัวเต็มไปหมด ต้องจ่าย หรือจะไม่จ่าย แล้วก็หายไปเลย……แต่อย่าลืมว่า การจ่ายภาษีเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย!!

             ภาษี คือ เงินหรือทรัพย์สินที่รัฐหรือสถาบันที่ปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่ารัฐเรียกเก็บจากราษฎร ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อนำมาใช้ในการบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้า ใช้ในการดูแลความผาสุกของประชาชน และ รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ภาษี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ภาษีทางตรง และภาษีทางอ้อม

             ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากรายได้และทรัพย์สินต่างๆของบุคคล หรือนิติบุคคล โดยไม่สามารถผลักภาระภาษีไปยังผู้อื่นได้ โดยทั่วไปภาษีทางตรง ได้แก่ 

            - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จัดเก็บเป็นรอบปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกๆ ปี
            - ภาษีเงินได้นิติบุคคล จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
            - ภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีมรดก ภาษีทรัพย์สินต่างๆ โดยจะเรียกเก็บจากรายได้ หรือความมั่งคั่งของบุคคล หรือนิติบุคคลที่จัดเก็บ

 

             ภาษีทางอ้อม คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้บริโภค เมื่อขายสินค้าและบริการต่างๆ โดยเป็นภาษีที่สามารถผลักภาระทางภาษีให้กับผู้บริโภค เป็นผู้รับชำระภาษีอากรแทนผู้ขาย โดยทั่วไปภาษีทางอ้อม ได้แก่ 

            - ภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดเก็บจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 1,800,000 บาทขึ้นไป
            - ภาษีธุรกิจเฉพาะ จัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่างแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิกและจากการขายอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ โดยกำหนดไว้ว่าผู้ขายที่ครอบครองอสังหาริมทรัพย์เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี
            - ภาษีสรรพามิต ภาษีศุลกากร ภาษีทางการค้า ค่าธรรมเนียมอากรต่างๆ ที่จะเรียกเก็บจากรายจ่ายของบุคคล โดยมิได้พิจารณาฐานะความมั่งคั่งของบุคคล หรือนิติบุคคล

              ผู้ประกอบการหลายท่านอาจจัดการเรื่องภาษีด้วยตัวเอง บางท่านอาจคิดว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก จึงจ้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและภาษีมาช่วยจัดการเรื่องนี้ จะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเองต้องเรียนรู้เรื่องภาษีในส่วนที่จำเป็นต่อธุรกิจ เพราะมันถือเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของท่านเองขอบคุณสาระน่ารู้จาก flowaccount.com

calculator-178127_960_720.jpg