ใบกำกับภาษีอย่างย่อ คืออะไร 

          ใบกำกับภาษีอย่างย่อ คือ  เอกสารสำคัญในอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับกิจการที่เป็น “กิจการค้าปลีก” ที่เป็นการขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง หรือให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก เช่น กิจการแผงลอย ขายของชำ ขายยา จำหน่ายน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า จำหน่ายอาหาร โรงแรม โดยกิจการค้าปลีกต้องมีลักษณะและหรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้

          1.   เป็นการขายสินค้าที่ผู้ขายขายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง และได้ขายในปริมาณที่ผู้บริโภคนั้นจะนำสินค้าไปบริโภคหรือใช้สอยโดยมิได้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปขายต่อไป เช่น การขายของกิจการแผงลอย กิจการขายของชำ กิจการขายยา กิจการจำหน่ายน้ำมัน กิจการห้างสรรพสินค้า 

          2.   การให้บริการในลักษณะบริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก เช่น การให้บริการของกิจการภัตตาคาร กิจการโรงแรม กิจการซ่อมแซมทุกชนิด กิจการโรงภาพยนตร์ กิจการสถานบริการน้ำมัน และกิจการขายประกันภัยบุคคลที่ 3 (พ.ร.บ.) เป็นต้น

         3.    ผู้ประกอบการดังกล่าวต้องจัดทำใบกำกับภาษีและสำเนาใบกำกับภาษี ซึ่งมีรายการครบถ้วน สำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการทุกครั้งที่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการเรียกร้อง พร้อมกับส่งมอบใบกำกับภาษีดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ

           

       ใบกำกับภาษีอย่างย่อต้องมีรายการตามที่กฎหมายกำหนดดังนี้

               1) คำว่า "ใบกำกับภาษีอย่างย่อ"
              2) ชื่อหรือชื่อย่อและ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขาย
              3) เลขที่ เล่มที่ (ถ้ามี) ของใบกำกับภาษี
              4) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
              5) วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
              6) ราคาของสินค้าหรือบริการที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยต้องมีข้อความระบุชัดเจนว่า ราคาได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว

            ซึ่งผู้ประกอบการที่จะออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ ต้องเป็นผู้ประกอบที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยต้องใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ คุณต้องทำการยื่นคำขอใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินต่ออธิบดีกรมสรรพากร ผ่านสรรพากรพื้นที่ในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ด้วย
 
ขอบคุณสาระน่ารู้จาก  flowaccount.com

19550.jpg