ใบกำกับภาษี คืออะไร

ใบกำกับภาษี คืออะไร ??

            เชื่อว่าหลายคนยังไม่รู้จักใบกำกับภาษีว่ามีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไร แล้วมีประโยชน์อย่างไร? หากนึกไม่ออกให้ลองสังเกตดูว่าเวลาเราไปซื้อของในร้านค้า ร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ หรือห้างสรรพสินค้า หรือจ่ายค่าบริการต่างๆ  และเมื่อซื้อของเสร็จแล้วเรามักจะได้รับใบเสร็จชำระสินค้าหรือ สลิปแผ่นเล็กๆกลับมาด้วย หากลองสังเกตดีๆจะพบว่าใบเสร็จเล็กๆใบนั้นคือใบกำกับภาษี หรือถ้าเรียกให้ถูกต้องคือ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ นั่นเอง

            ไม่เพียงแต่การที่เราออกใบเสร็จให้ลูกค้าเท่านั้น ในบางครั้งฝ่ายผู้รับบริการอาจจะเป็นฝ่ายที่ขอเอกสารจากเราด้วยเช่นกัน ซึ่งในลักษณะนี้จะเป็นบุคคลที่ประกอบกิจการรูปแบบบริษัทฯ เราในฐานะผู้ประกอบการจดทะเบียนก็มีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีพร้อมทั้งส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการในทันทีที่ได้รับชำระราคาค่าบริการ 

             ใบกำกับภาษี ( Tax Invoice ) คือ เอกสารหลักฐานสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำและออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือบริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการในแต่ละครั้ง ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องจัดทำใบกำกับภาษีอย่างน้อย 2 ฉบับ โดยต้นฉบับ ผู้ประกอบการต้องส่งมอบให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ  และฉบับสำเนา ผู้ประกอบการต้องเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการลงรายงานภาษีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่ทำรายงาน

            ผู้ประกอบการไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หากเป็นผู้มีรายได้หรือผลกำไรจากการประกอบกิจการเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีมีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทนั้น แต่สำหรับกรณีที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทหรืออยู่ในธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็มีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ก็ได้ และผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่ต้องออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ


           ขอบคุณสาระน่ารู้จาก flowaccount.com

tax-468440_960_721.jpg