ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า

             เครื่องหมายการค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนจะต้องไม่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับการค้าของบุคคลอื่นที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยกรมทรัพย์สินทางปัญหาจะพิจารณาจากเสียงเรียกขาน ภาพรวมของเครื่องหมาย ความเกี่ยวข้องกันของสินค้าที่จดทะเบียน โดยสามารถสรุปได้ตามแผนภาพ ดังนี้

            1. รูปเครื่องหมายใช้ภาษาหรือการเขียนอักษรแตกต่างกัน แต่มีเสียงเรียกขานเหมือนกัน อาจทำให้ผู้บริโภคสับสน เช่นนี้จะไม่สามารถจดทะเบียนได้
            2. เสียงเรียกขานแตกต่างกันแต่ลักษณะการวางรูปเครื่องหมายคล้ายกัน เช่นนี้ไม่สามารถจดทะเบียนได้
            3. คำหรือข้อความประกอบและเสียงเรียกขานแตกต่างกัน แต่ลักษณะรูปลวดลาย แถบสี ประกอบลูกฟุตบอลคล้ายกันอาจทำให้ผู้บริโภคสับสน เช่นนี้ไม่สามารถจดทะเบียนได้
           4. เป็นการอาศัยความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นมาลอกเลียนแบบโดยมีเจตนาให้ผู้บริโภคสับสนหลงผิด แม้จะดูแตกต่างกัน แต่ก็แสดงเจตนาว่าไม่สุจริต เช่นนี้ไม่สามารถจดทะเบียนได้

ข้อสังเกตที่ควรรู้
           ประเภทหรือราคาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า  มีผลต่อความสามารถในการแยกแยะของผู้บริโภค  สินค้าที่มีราคาสูง เช่น รถยนต์ ผู้บริโภคสินค้าจะใช้ความละเอียดรอบคอบในการเลือกซื้อมากกว่าสินค้าทั่วไป เช่น ท่านอาจเคยสังเกตเครื่องหมายการค้าของรถยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า และ ฮุนได ลักษณะเช่นนี้ถือว่ามีลักษณะไม่เหมือนคล้ายกัน จึงสามารถจดทะเบียนได้ทั้งคู่
           หากท่านกำลังทำธุรกิจและมีสินค้าและบริการเป็นของตัวเองนั้น จะต้องศึกษาก่อนว่ามีความเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นหรือไม่ หากคล้ายหรือเหมือนกัน ท่านอาจต้องทำการแก้ไขเพื่อให้แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นทั้งเสียงเรียกขานและการวางรูป ท่านจึงจะสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นได้

ขอบคุณบทความดีดี จาก เพจกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์