ทำไมไทยต้องมีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตของประเทศไทย (TFF)

             ขณะที่ไทยต้องการเงินลงทุนเพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เราจะจัดสรรงบประมาณอย่างไรดี  เมื่อความต้องการของประชาชนในประเทศเกี่ยวกับด้านสาธารณูปโภค และ สวัสดิการเพิ่มมากขึ้น และรัฐบาลมีนโยบายตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอต่อความต้องการ  ปริมาณ ของประชาชนในประเทศ เช่น การสร้างรถไฟฟ้า ทางด่วน  ถนน อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  โรงเรียน โรงพยาบาล สวัสดิการ การขนส่ง ฯลฯ ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดสร้างสูงมาก รัฐบาลจึงต้องจัดหาแหล่งเงินทุน เพื่อนำเงินเหล่านี้ มาจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านั้น ในความเป็นจริงแล้ว อย่างในปัจจุบัน รัฐบาลมีงบประมาณในการจัดสร้างที่จำกัด และมีเงินลงทุนเพียงแค่ 500,000 ล้านปีต่อปีเท่านั้น แต่มีความต้องการหาเงินทุนเพื่อมาจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากกว่า 2.3 ล้านล้าน ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก  และรัฐบาลสามารถกู้เงินได้ในวงเงินที่จำกัดเพื่อไม่ให้เกิดหนี้สาธารณะที่สูงจนเกินไป  แต่รัฐบาลก็มีทางออกที่ใช้เป็นแหล่งเงินทุน ซึ่งได้แก่ กองทุน TFF นี่เอง

            อย่างที่เราทราบ TFF เป็นกองทุนจากนักลงทุนเพื่อไปลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ  โดยได้รับผลตอบแทนจากรายได้ของโครงการ  และรัฐบาลก็ไม่จำเป็นต้องกู้ยืมเงินอีกด้วย

TFF มีประโยชน์อย่างไรบ้าง  สรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้
          1.นำไปพัฒนาโครงหารโครงสร้างพื้นฐานได้ทันที่  โดยไม่ต้องรอจัดสรรเงิน
          2.ไม่ต้องกู้เงิน ไม่นับเป็นหนี้สาธารณะ  ไม่เป็นภาระของลูกหลาน
          3.เป็นการพัฒนาตลาดทุน  โดยเพิ่มผลิตภัณฑ์ทางเลือกในการลงทุน
         4.เป็นแหล่งเงินออกที่มั่นคงให้ประชาชน
         5.มีเงินเหลือไปพัฒนาในด้านอื่นๆ เช่น ด้านสาธารณสุข  ด้านการศึกษา เป็นต้น

             แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเราจำเป็นต้องมีกองทุนนี้  เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาประเทศ คนไทยทุกคนก็สามารถเข้าร่วมลงทุนกับกองทุนนี้ได้ และนักลงทุนทั้งหลายที่สนใจจะลงทุน กองทุนนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ และเงินลงทุนของท่านยังสามารถช่วยพัฒนาและยกระดับของประเทศไทย ให้สูงขึ้น และท่านยังได้รับผลตอบแทนที่ดีและใช้เป็นแหล่งเงินออมให้ท่านได้ดีอีกด้วย