เอกชนจ้างงานผู้สูงอายุ

            อย่างที่ทราบกันดีว่าคนส่วนใหญ่เมื่ออายุครบ  60 ปี จะเป็นวัยเกษียณอายุสำหรับการทำงาน โดยเฉพาะอาชีพรับราชการ แต่อาชีพอื่นก็ยังคงทำงานกันต่อไป หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่ามีกฎหมายบัญญัติไว้สำหรับการจ้างงานผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 639 พ.ศ.02560 โดยมีสาระสำคัญ อันได้แก่   

            “....ให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่นายจ้างที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุหกสิบปีขึ้นไปเข้าทำงาน สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จ้างผู้สูงอายุโดยนายจ้างสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกิน 10 % ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี  เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา หากผู้สูงอายุทำงานหลายแห่งในเวลาเดียวกัน ให้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่รับผู้สูงอายุเข้าทำงานก่อน เป็นผู้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แต่ไม่รวมถึงการจ้าง ผู้สูงอายุที่มีค่าจ้างเกินกว่าเดือนละ 15,000 บาทต่อคน.....” ทั้งนี้ผู้สูงอายุดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติดังนี้

            1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 60 ปี ขึ้นไป
           2. เป็นลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ้างอยู่ก่อนแล้ว หรือเป็นผู้สูงอายุที่ได้ ขึ้นทะเบียนหางานไว้กับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
           3. ไม่เป็นและไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จ้างผู้สูงอายุ ดังกล่าวหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน
           4. กรณีผู้สูงอายุทำงานในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหลายแห่งในเวลาเดียวกัน ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่รับผู้สูงอายุเข้าทำงานก่อน ได้รับสิทธิหักรายจ่ายได้ 2 เท่า

           สรุปได้ว่า กฎหมายใหม่ฉบับนี้ได้กำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่รับผู้สูงอายุหกสิบปีขึ้นไปเข้าทำงาน เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการจ้าง แรงงานผู้สูงอายุเข้าทำงานมากขึ้นนั่นเอง
 
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล จากกรมสรรพากร