ถูกละเมิดเครื่องหมายการค้า

          เจ้าของธุรกิจ ผู้คิดค้นและเป็นเจ้าของสินค้าและบริการทั้งหลาย คงเข้าใจดีและไม่อยากให้ใครมาเลียนแบบเครื่องหมายการค้าที่เราเป็นผู้คิดค้นขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ อีกทั้งผู้บริโภคเกิดความสับสนหลงผิดเป็นเหตุให้ได้รับผลกระทบมากมาย ในกรณีนี้หากเรามีการจดทะเบียนเครื่องหมายการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีผู้กระทำการจะเลียนแบบเครื่องหมายการค้า หรือที่เรียกว่า การละเมิดเครื่องหมายการค้านั้น เราก็ย่อมจะได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการละเมิดเครื่องหมายการค้า ซึ่งเบื้องต้นแล้ว ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าจำเป็นต้องดำเนินการร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหากพบว่ามีการละเมิดเครื่องหมายการค้าเกิดขึ้น

เราจะสรุปขั้นตอนง่ายๆตามแผนภาพด้านล่างที่ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าควรปฏิบัติ ดังนี้
         1.ดำเนินการร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
         2. ในกรณีที่มอบอำนาจให้ผู้อื่น ดำเนินการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจและลงลายมือชื่อให้ถูกต้อง
        3.เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคลของเจ้าขอและผู้รับมอบอำนาจ
        4.ไปให้การและเป็นพยานในศาลเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีแก่พนักงานสอบสวนและอัยการ
        5.เตรียมตัวอย่างสินค้าของจริงและสินค้าที่ละเมิด ไปร่วมนำชี้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจค้นและยึดสินค้า
        6.ถ้ามีเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศต้องแปลเป็นภาษาไทยและรับรองคำแปลถูกต้องด้วย

       โดยขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นเป็นขั้นตอนเริ่มแรกที่เจ้าของลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าที่ถูกละเมิด และผู้ได้รับผลกระทบ ต้องปฏิบัติเพื่อเป็นการเอาผิดกับผู้กระทำการละเมิดเครื่องหมายการค้าของท่าน  

ขอบคุณข้อมูลดีดี จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์