เครื่องหมายการค้าต้องห้าม

            สำหรับใครที่มีธุรกิจ หรือมีสินค้าเป็นของตัวเองนั้น ก็คงจะมีเครื่องหมายการค้า หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า โลโก้สินค้า ด้วยกันทั้งสิ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าและบริการ และจะต้องมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไว้เพื่อเป็นลิขสิทธิ์ และในยุคปัจจุบันก็มีการทำธุรกิจและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากันอย่างแพร่หลาย เครื่องหมายการค้าของแต่ละบริษัท หรือแต่ละสินค้าย่อมแตกต่างกัน และจดทะเบียนต้องถูกต้องตามระเบียบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

            เครื่องหมายการค้า หมายถึง ตราสินค้าหรือส่วนหนึ่งของตราสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น เจ้าของมีสิทธิตามกฎหมายเพียงผู้เดียว เราไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นและบุคคลอื่นก็ไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้าของเราได้ เว้นแต่จะมีสัญญาและข้อตกลงต่อกัน (เช่นการควบกิจการ) สัญลักษณ์อาจจะประกอบไปด้วย ชื่อ ข้อความ วลี สัญลักษณ์ ภาพ งานออกแบบ หรือหลายส่วนร่วมกัน โดยมีความหมายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเครื่องหมายแสดงถึง ชื่อสินค้าเฉพาะอย่าง หรือทุกประเภทในเครื่องหมายการค้าจะเป็นการแสดงภาพเครื่องหมาย ชื่อ ตราสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึง อ้างถึง มีความหมายถึงสิ่งใด ๆ ก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกัน

           เครื่องหมายต้องห้าม ที่ห้ามมีหรือประกอบในเครื่องหมายการค้า ซึ่งหากมีเครื่องหมายดังต่อไปนี้จะไม่สามารถจดทะเบียนได้
           1. ตราสัญลักษณ์ต่างๆที่เป็นของแผ่นดินหรือของพระมหากษัตริย์
           2. ธงชาติของทุกประเทศ ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ เครื่องหมายประจำรัฐต่างประเทศ หรือ องค์การระหว่างประเทศ
           3. พระปรมาภิไธย  พระนามาภิไธย พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์
           4. เครื่องหมายราชการ  เครื่องหมายกาชาด หนังสือรับรองของไทย และรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
           5. เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อรัฐประศาสโนบาย
           6. เครื่องหมายทีเหมือนหรือคล้ายกับ เครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป
           7 .สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย
           8. เครื่องหมายการค้าที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดปัจจุบันมี 3 รายการ

           เครื่องหมายข้างต้น จัดเป็นเครื่องหมายต้องห้ามมิให้กรมทรัพย์สินทางปัญญารับจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าโดยเด็ดขาด และมีหลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมือนคล้ายเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะได้ติดตามในบทความหน้านะคะ

ขอบคุณแหล่งข้อมูลน่ารู้ จากเพจ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์