พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560

          ปัจจุบันเราจะเห็นว่าคนต่างชาตินิยมเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้นในหลายหลายอาชีพ แต่การจะเข้าทำงานในบ้านเราได้นั้น ต่างด้าวก็จะต้องมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานถูกต้องตามกฎหมาย ผู้เป็นนายจ้างก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่จะทำงานกับท่าน ทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ซึ่งพระราชกำหนดที่เราจะคุยกันฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อให้สามารถทำการจัดระเบียบ การป้องกัน การคุ้มครอง การเยียวยา และการใช้บังคับกฎหมายนายจ้างและแรงานต่างด้าว อันจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ อีกทั้งเอาผิดกับนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยพระราชกำหนดฉบับนี้มีสาระสำคัญในเรื่องการกำหนดของนายจ้างและผู้ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานเพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครอง และเข้าถึงช่องทางการร้องทุกข์ และบทกำหนดโทษของนายจ้างและแรงงานต่างด้าว

บทลงโทษของนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่ทำผิดกฎหมาย 

          1. ผู้ใดรับคนต่างด้าวทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ หรือ รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือ รับคนต่างด้าวซึ่งไม่มีใบอนุญาตกับตนเข้าทำงาน 
มีโทษปรับ ตั้งแต่ 400,000 – 800,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2561

          2. ผู้ใดให้คนต่างด้าวทำงานไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
มีโทษปรับ ไม่เกิน 400,000 บาท ต่อคนต่างด้าว 1 คน

          3. คนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน หรือทำงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
มีโทษจำคุก ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000-100,000 บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2561

          4. คนต่างด้าวที่ทำงานจำเป็นและเร่งด่วนแต่ไม่แจ้งนายทะเบียน
มีโทษปรับ ตั้งแต่ 20,000-100,000 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2561

          5. คนต่างด้าวทำงานแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
มีโทษปรับ ไม่เกิน 100,000 บาท

          6. ผู้ใดยึดใบอนุญาตทำงาน หรือ เอกสารสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
มีโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          7. ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างภายในประเทศ
มีโทษจำคุก ตั้งแต่ 3-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 600,000 – 1,000,000 บาท ต่อคนต่างด้าว 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ

          8. ผู้ใดประกอบธุรกิจนำคนต่างด้าวมาทำงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมจัดหาเงิน
มีโทษจำคุก ตั้งแต่ 1-3 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 200,000-600,000 หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

          ในส่วนของงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำนั้น ตามพระราชกำหนดเกี่ยวกับอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำก็มีด้วยกันทั้งสิ้น 39 อาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานในวิชาชีพ วิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณ ,งานมัคคุเทศก์และงานจัดนำเที่ยว, งานเสมียนพนักงานและเลขานุการ, งานให้บริการทางกฎหมายและอรรถคดี ฯลฯ แต่ก็ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว และกัมพูชา ให้สามารถทำอาชีพ งานกรรมกร และงานบ้านได้
         ต่างด้าวคนใดที่ต้องการเข้ามาทำงานในประเทศ หรือ นายจ้างท่านใดที่ประสงค์ให้ต่างด้าวมาร่วมทำงานกับท่าน ก็ควรจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย จะได้ทำอย่างสบายใจกันทั้งสองฝ่ายและจะได้ไม่ต้องวิตกกังวลเวลาทำงานนะคะ

ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก เพจฎีกาน่าสนใจ/ข่าวสารและงานว่างกฎหมาย  ข้อมูลอ้างอิง : กรมจัดหางานกระทรวงแรงงาน