จำเลยไม่ผิด

         มันคงเป็นเรื่องที่เศร้ามาก หากวันหนึ่งต้องได้รับโทษ เป็น “ผู้ต้องหา” เป็น “จำเลย” และ “ถูกคุมขัง” ทั้งๆที่ไม่ได้กระทำความผิด

         หลังจากที่เราต้องกลายเป็นผู้กระทำความผิด และเป็น “จำเลย” ถูกคุมขังในระหว่างการพิจารณาคดี และโจทก์ถอนฟ้อง หรือ มีคำพิพากษา ภายหลังว่า “จำเลยไม่ผิด” จำเลยจะได้รับค่าทดแทน ดังนี้

              - ค่าถูกคุมขังวันละ 500 บาท

        - ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ เนื่องจาก ไม่สามารถทำงาน ทำให้ต้องขาดรายได้ในขณะถูกคุมขัง จะได้รับเงินอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในจังหวัดที่ทำงาน

        - ค่ารักษาพยาบาล  อันนี้จะต้องเป็นความเจ็บป่วยจากการตกเป็นจำเลยโดยตรง จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท (โรคภัยอื่นๆที่เป็นอยู่ก่อนแล้วจะไม่สามารถรับได้)

        - ค่าฟื้นฟูสภาพร่างกาย  จิตใจ จากการที่ต้องตกเป็นจำเลย จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท 

        - ค่าห้อง / ค่าอาหาร ในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล เนื่องจากความเจ็บป่วยที่ต้องตกเป็นจำเลย  วันละไม่เกิน 1,000 บาท

         - ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินคดี  เช่น ค่าทนาย จำเลยอาจจำเป็นต้องจ้างทนายเพื่อสู้คดี  ในส่วนนี้ก็จะถูกจ่ายให้ตามจริง ไม่เกินอัตราของกฎกระทรวง  หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ก็จ่ายตามจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท

        แต่หากเกิดเสียชีวิตในขณะถูกคุมขังและการตกเป็นจำเลยไม่ผิด เมื่อถึงแก่ความตาย ได้รับเงินชดเชย ทดแทน รายละ 100,000 บาท

        - ค่าจัดการศพ รายละ 20,000 บาท

        - ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูครอบครัว ไม่เกิน 40,000 บาท และ ความเสียหายอื่นๆอีกไม่เกิน 40,000 บาท

      จำเลยไม่ผิด จะถูกพิจารณาให้ได้รับค่าทดแทน จากพฤติการณ์แห่งคดี  ความเดือดร้อนที่จำเลยได้รับในขณะถูกคุมขัง และ มีโอกาสได้รับการชดเชยความเสียหายจากทางอื่น
     ผู้ที่ทราบว่าตเองตกเป็น
จำเลยไม่ผิดต้องติดต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

       “จำเลยไม่ผิด” จะต้องยื่นคำขอรับค่าทดแทนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งถอนฟ้อง หรือ มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า จำเลยไม่ได้กระทำความผิด!! และ โจทก์ทั้งหลายหากคิดจะดำเนินคดีอาญากับใคร ควรมั่นใจว่าบุคคลที่ท่านจะฟ้องกระทำผิดจริง มิฉะจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากสำหรับคนที่ต้องตกเป็น จำเลยไม่ผิด  ”

 ข้อมูลอ้างอิง : เพจสำนักงานกิจการยุติธรรม