ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

          การได้มาซึ่งที่ดินหรือการทำนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ คือที่ดินหรืออาคารบ้านเรือนจะต้องทำการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงจะสมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับประมวลกฎหมายที่ดินและกฎกระทรวงที่ถือปฏิบัติสำหรับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม มีดังนี้

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่เราสามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย             
          (
1).  ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการขาย แลกเปลี่ยนและการให้ที่ไม่ใช่การให้ระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรส โดยเรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ร้อยละ 2

          (2). ค่าจดทะเบียนโอนมรดกหรือให้เฉพาะในระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรส เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ร้อยละ 0.5

          (3). ค่าจดทะเบียนการจำนองหรือบุริมสิทธิ ร้อยละ 1 แต่อย่างสูงไม่เกิน 200,000 บาท

          (4). จดทะเบียนการเช่า จะมีค่าธรรมเนียมร้อยละ 1.1

        นอกจากนี้พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ยังได้กำหนดค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอาคารชุดไว้ ซึ่งคำนิยามและรายละเอียดเกี่ยวกับอาคารชุดนั้น ผู้เขียนได้อธิบายไว้ในบทความก่อนหน้านี้แล้ว ในบทความนี้จะพูดถึงเพียงเรื่องของค่าธรรมเนียมเท่านั้น โดยค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอาคารชุด มีดังนี้

         (1). ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมีทุนทรัพย์ เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ร้อยละ 2 แต่อย่างต่ำต้องไม่น้อยกว่า 20 บาท

         (2). ค่าจดทะเบียนโอนมรดกหรือให้ ทั้งนี้ เฉพาะในระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรส เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ร้อยละ 0.5

         (3). ค่าจดทะเบียนการจำนอง หรือบุริมสิทธิ คิดตามราคาที่จำนอง หรือบุริมสิทธิที่จดทะเบียน ร้อยละ 1

         (4). ค่าจดทะเบียนการเช่า คิดตามค่าเช่า ตลอดเวลาที่เช่า หรือเงินกินเปล่า หรือทั้งสองอย่างรวมกัน ในกรณีเช่าตลอดชีวิต ให้คำนวณค่าเช่า เท่ากับระยะเวลาการเช่าสามสิบปีเศษ ร้อยละ 1  

         (5). ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไม่มีทุนทรัพย์ ห้องชุดละ 20 บาท

         (6). ค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองห้องชุด เฉพาะในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ลดหย่อน ค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษเพื่อ ประโยชน์สาธารณะ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ให้เสียค่าธรรมเนียม ร้อยละ 0.01