จำนอง

           รู้ไว้ใช่ว่า…..จำนอง คือการที่ผู้จำนองเอาทรัพย์สินของตนมาเป็นประกันการชำระหนี้แก่ผู้รับจำนองโดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง ซึ่งทรัพย์สินที่นำมาจำนองได้นั้นจะต้องจดทะเบียนจำนองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินและต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดินและทรัพย์อันติดอยู่ที่มีลักษณะเป็นการถาวร หรือประกอบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับที่ดิน  หรือสังหาริมทรัพย์ ประเภทเรือกำปั่น เรือยนต์ แพ เครื่องจักร สัตว์พาหนะ

          เมื่อจดทะเบียนจำนองแล้วก็จะก่อเกิดสิทธิของผู้จำนองและผู้รับจำนองขึ้นดังนี้  สิทธิของผู้จำนอง คือไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จำนองให้แก่ผู้รับจำนอง ดังนั้นแม้ว่าทรัพย์สินจะได้นำมาจำนองเป็นประกันการชำระหนี้แล้วผู้จำนองจึงยังคงเป็นเจ้าของอยู่ตามเดิมและยังคงครอบครองทำประโยชน์ในทรัพย์สินที่จำนองได้ต่อไป ส่วน สิทธิของผู้รับจำนอง คือ ผู้รับจำนองมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนเจ้าหนี้ทั่วไปและสามารถบังคับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองได้ ไม่ว่าทรัพย์สินที่จำนองจะโอนไปให้แก่ผู้ใด การจำนองย่อมตกติดไปกับตัวทรัพย์สินที่จำนอง

        อย่างไรก็ตาม แม้การจำนองจะเป็นการประกันชำระหนี้ด้วยตัวทรัพย์ที่ทำให้ผู้รับจำนองรู้สึกมั่นใจว่าไม่ว่ากรณีใด ๆ เกิดขึ้น ตนก็ย่อมที่จะได้รับการชำระหนี้ แต่หากศึกษาให้ดีแล้วการจำนองนั้นก็มีข้อควรระวังอันผู้รับจำนองควรทำความเข้าใจ เช่น การเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าเงินที่ค้างชำระกันอยู่ เงินขาดอยู่เท่าใด ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบในเงินที่ขาดนั้น อีกทั้งการบังคับจำนองจะบังคับเอากับทรัพย์สินที่ได้จดทะเบียนจำนองเท่านั้น จะบังคับไปถึงทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนจำนองไม่ได้ จำนองเฉพาะที่ดินย่อมไม่ครอบถึงบ้านหรือโรงเรือนที่ปลูกภายหลัง นอกจากนี้ในการจำนองนั้นผู้รับจำนองจะต้องใช้ความระมัดระวังในการติดต่อกับเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของทรัพย์จำนองโดยตรง ควรที่จะตรวจสอบว่าทรัพย์จำนองนั้นมีอยู่จริง ตรงตามเอกสารที่จดทะเบียนหรือไม่ เพราะหากเกิดกรณีผู้จำนองนำทรัพย์ของผู้อื่นมาประกันชำระหนี้ แม้ว่าผู้รับจำนองจะสุจริตอย่างไร เจ้าของอันแท้จริงก็มีสิทธิที่จะติดตามเอาคืนได้ โดยไม่ต้องไถ่ถอน