การสืบเสาะและพินิจ

                  การสืบเสาะและพินิจ  เป็นกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติและภูมิหลังทางสังคมของจำเลย สภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งคดี และเหตุอันควรปรานี ก่อนศาลมีคำพิพากษา แล้วนำข้อเท็จจริงที่ได้มาประมวล  วิเคราะห์  เกี่ยวกับมาตรการการลงโทษที่เหมาะสม  การแก้ไขฟื้นฟูที่เหมาะสมกับผู้กระทำผิดแต่ละราย  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมเป็นสำคัญ

                 ศาลมีอำนาจสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะและพินิจตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ลักษณะคดีทั่วไป
หลักเกณฑ์การรอการกำหนดโทษ หรือรอการลงโทษ และการคุมประพฤติ
     

                “ ผู้ใดกระทำ ความผิดซึ่งมีโทษจำคุกหรือปรับ และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกินห้าปี ไม่ว่าจะลงโทษปรับด้วย หรือไม่ก็ตามหรือลงโทษปรับ ถ้าปรากฏว่าผู้นั้น…..
       

              (1) ไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อน หรือ 
              (2) เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิด ลหุโทษ หรือเป็นโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ 
             (3) เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจำคุกมาแล้วเกินกว่าห้าปี แล้วมากระทำความผิดอีก โดยความผิดในครั้งหลังเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
               .....”

 

โดยขั้นตอนของการสืบเสาะและพินิจผู้กระทำความผิด  มีดังนี้ 


            1. พนักงานคุมประพฤติจะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงของผู้กระทำผิดจากเอกสารพยานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
            2. พนักงานคุมประพฤติ นำข้อมูลประวัติภูมิหลังทางสังคมมาประมวลข้อเท็จจริง วิเคราะห์ คัดกรองผู้กระทำความผิด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคม และแนวโน้มการแก้ไขปรับปรุงตัวเองในชุมชนของผู้กระทำผิดแล้วรายงานต่อศาล
            3. ศาลจักได้นำข้อเท็จจริง และความเห็นของพนักงานคุมประพฤติในรายงานสืบเสาะและพินิจประกอบดุลพินิจในการพิพากษา  เพื่อลงโทษจำเลยแต่ละรายอย่างเหมาะสม

 

             การพิจารณาบทลงโทษตามคำพิพากษาของศาล ย่อมมีที่มาและที่ไปเสมอ ซึ่งนั่นก็เป็นไปตามภูมิหลังทางสังคมอันเกิดจากการประพฤติตัวของผู้กระทำผิด หากเคยประพฤติผิดและเคยได้รับการลงโทษมาก่อนแล้ว ก็คงจะเป็นการยากสักหน่อย เพราะถือว่าท่านประพฤติผิดโดยประมาท  เคยผิดมาแล้ว และ ผิดซ้ำอีก บทลงโทษ คงจะหนักขึ้นเป็นแน่แท้

 

          ขอบคุณ สาระน่ารู้จาก กรมควบคุมการประพฤติ และ เพจฎีกาน่าสนใจ/ข่าวสารและงานว่างกฎหมาย

25299182_882577501927710_6550374662164121320_n.jpg