ตกงานอย่างมีสไตล์ กับกองทุนประกันสังคม

         ตกงาน!! คำนี้ฟังแล้วค่อนข้างตกใจพอสมควร สำหรับคนที่กำลังตกอยู่ในสภาวะตกงาน คงจะเครียด กังวลอยู่ไม่ใช่น้อย เคยทำงานอยู่ดีดี อยู่ๆต้องมาตกงาน หางานทำไม่ได้ ที่สำคัญกว่านั้นคือมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องกินต้องใช้มากมายก่ายกองทุกเดือน จะทำยังไงดี แต่อย่าเพิ่งกังวลไป เรามีคำแนะนำดีดีสำหรับมนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย ที่เพิ่งอยู่ในโหมดเศร้า อยู่ในช่วงตกงานและ/หรือกำลังจะตกงานในอีกไม่กี่วันข้างหน้า!!!

         มนุษย์เงินเดือนหลายคนคงจะรู้จักกับกองทุนประกันสังคมกันบ้างแล้ว เงินที่นายจ้างหรือบริษัทของเราหักเงินเดือนของเราไป 5% นั้นมีประโยชน์กว่าที่เราคิด  สำหรับคนที่อยู่ในช่วงตกงานจะได้รับประโยชน์จากกองทุนนี้มากพอสมควร

        ว่างงานอยู่ก็ยังได้รับเงินทดแทนไปใช้นะ !! มาดูหลักเกณฑ์ที่ทำให้เกิดสิทธิที่จะได้รับเงินทดแทนในช่วงว่างงานกันบ้าง
        1.    จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงานกับนายจ้างรายสุดท้าย หรือกรณีผู้ประกันตนว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
       2.    มีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป
       3.    ผู้ประกันตนต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th) ของสำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างจึงจะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานนับแต่วันที่ 8 ของการว่างงาน
      4.    ต้องรายงานตัวตามกำหนดนัดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th) ของสำนักงานจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
      5.    เป็นผู้มีความสามารถในการทำงาน และพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดให้
      6.    ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน
      7.    ผู้ที่ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณี มีดังนี้
         -  ทุจริตต่อหน้าที่กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
        -  จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
        -  ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณี ร้ายแรง
        -  ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร
        -  ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
        -  ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา
        -  ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

 

สิทธิประโยชน์ทดแทน จะได้เงินทดแทนในระหว่างการว่างงาน ดังนี้


       1. กรณีถูกเลิกจ้าง
             ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทตัวอย่างเช่น  ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท


       2. กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา
ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท


       3. ในกรณียื่นคำขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง หรือเหตุถูกเลิกจ้างและลาออกหรือ
สิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนทุกครั้ง รวมกันไม่เกิน 180 วัน แต่ในกรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน  

          ใครที่เป็นผู้ประกันตนและมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ย่อมจะได้รับประโยชน์จากเงินประกันสังคมที่เราส่งไปทุกๆเดือน หากยังว่างงานอยู่สิทธิประโยชน์นี้คงยังจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ท่านได้บ้างพอสมควร หากใครยังสงสัยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์นี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือสายด่วน 1506 

 

ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก เพจฎีกาน่าสนใจ/ข่าวสารและงานว่างกฎหมาย

24910119_882428241942636_9201892908786751995_n.jpg