งานต้องห้ามจ้าง เด็กอายุต่ำกว่า 18 ห้ามทำ

              อย่างที่ทราบปัจจุบัน เรามักได้ยินข่าวการใช้แรงงานเด็ก นำไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคม ปัจจุบัน  และเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประกาศ  พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2560 ฉบับใหม่ขึ้นมา เพื่อหวังป้องกัน ยับยั้ง และขจัดปัญหา การค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มครองดูแลแรงงานเด็ก มีผลใช้เมื่อต้นปี 2560 ที่ผ่านมา

              กฎหมายแรงงานได้กำหนด ห้ามนายจ้างใช้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในระหว่างเวลา 22.00 - 06.00 น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตและห้ามนายจ้างใช้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานล่วงเวลา อีกทั้งได้บัญญัติงานที่ไม่อนุญาตนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ทำ  มีดังต่อไปนี้
             (1) งานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ
             (2) งานปั๊มโลหะ
             (3) งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และแสงที่มีระดับแตกต่างจากปกติ อันอาจเป็นอันตรายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
             (4) งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตรายที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
             (5) งานเกี่ยวกับจุลชีวันเป็นพิษซึ่งอาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในกฎกระทรวง
             (6) งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่งานในสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
             (7) งานขับหรือบังคับรถยกหรือปั้นจั่นตามที่กฎกระทรวง
             (8) งานใช้เลื่อยเดินด้วยพลังไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์
             (9) งานที่ต้องทำใต้ดิน ใต้น้ำ ในถ้ำ อุโมงค์ หรือปล่อยในภูเขา
             (10) งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
             (11) งานทำความสะอาดเครื่องจักกรหรือเครื่องยนต์ขณะที่เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์กำลังทำงาน
             (12) งานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป
             (13) งานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

และห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีทำงานในสถานที่ดังต่อไปนี้
             (1) โรงฆ่าสัตว์
             (2) สถานที่เล่นการพนัน
             (3) สถานที่เต้นรำ รำวง หรือรองเง็ง
             (4) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและบริการ โดยมีผู้บำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า หรือโดยมีที่สำหรับพักผ่อนหลับนอนหรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้า
             (5) สถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง          
อัตราโทษสำหรับนายจ้างที่ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 400,000-800,000 บาท ต่อการจ้างแรงงาน 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ

            พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ในการที่จะคุ้มครองเด็กซึ่งยังเป็นผู้เยาว์และกำลังจะเติบโตเป็นแรงงานที่สมบูรณ์และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญต่อชาติในวันข้างหน้า อีกทั้งยังหวังป้องกัน ยับยั้ง และขจัดปัญหา การค้ามนุษย์ด้านแรงงานอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจสำนักงานกิจการยุติธรรม       

16683828_1267841036634999_1671857513525726968_n.png