ข้อห้ามที่นายจ้างควรรู้ ก่อนจ้างแรงงานเด็กและผู้หญิง

            พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2560ฉบับใหม่นี้  มีสาระสำคัญคือคุ้มครองเด็ก และเพิ่มโทษผู้ใช้แรงงานเด็ก เพื่อการคุ้มครองเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติอันเกิดมาจากการจ้างงานที่ไม่เหมาะสม การป้องปรามไม่ให้นายจ้างแสวงหาประโยชน์จากการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายมุ่งหวังป้องกัน ยับยั้ง และขจัดปัญหา การค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มครองดูแลแรงงานเด็ก  แต่นายจ้างก็สามารถจ้างเด็กเข้าทำงานได้ตามปกติ แต่มีงานบางประเภทที่กฎหมายยกเว้น และนายจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

             แรงงานเด็ก คืออะไร ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 18 ปี  ในกรณีที่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี  ห้ามนายจ้างจ้างเป็นลูกจ้างโดยเด็ดขาด นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับ 400,000 – 800,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ถือว่าไม่ใช่แรงงานเด็ก 

             ในส่วนของแรงงานเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี นายจ้างต้องแจ้งพนักงานตรวจแรงงาน ทราบถึงการจ้างภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เด็กเข้าทำงาน และจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานเกินเวลา โดยไม่อนุญาตให้ทำงานในวันหยุด และในเวลาตั้งแต่ 22.00 – 06.00 น. ฝ่านายจ้างผู้ใดฝ่าฝืน จะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับ 100,000 บาท หรือทั้งจำและปรับ และถ้าหากลูกจ้างได้รับอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ ตาย  ได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

             แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี กฎหมายได้กำหนดการทำงานบางประเภทที่ห้ามแรงงานเด็กทำ เช่น งานอันตราย ได้แก่  งานหลอมโลหะ งานเลื่อยไฟฟ้า สารเคมี ขัยรถยก งานนั่งร้านสูง 10 เมตร ฯลฯ และงานในสถานที่ต้องห้าม ได้แก่ งานในโรงฆ่าสัตว์  สถานที่เล่นพนัน สถานบันเทิง เป็นต้น หากนายจ้างฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับ 400,000 – 800,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ และถ้าหากลูกจ้างได้รับอันตรายทั้งกาย จิตใจ ตาย  ได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับ 800,000 – 2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

            ในส่วนของแรงงานหญิงก็เช่นกัน กฎหมายห้ามมิให้แรงงานหญิงทำงานเหมืองแร่ ก่อสร้างใต้ดิน ผลิต-ขนส่งวัตถุไวไฟ หากเป็นแรงงานหญิงที่กำลังท้อง จะได้รับอนุญาตให้มิต้องทำงานในวันหยุดหรือทำงานเกินเวลาในช่วงเวลาระหว่าง 22.00 – 06.00 น.   แรงงานหญิงดังกล่าวจะยินยอม  และห้ามใช้แรงงสนหญิงท่องทำงานเครื่องจักรสั่นสะเทือนยกของเกิน 15 กก. และงานต่างๆสามารถขอเปลี่ยนหน้าที่งานชั่วคราวได้  หากนายจ้างผู้ใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม เป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอันตรายทั้งกาย จิตใจ ตาย  ได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขอบคุณข้อมูลดีดีจาก เพจสำนักงานกิจการยุติธรรม

16831883_1266927830059653_5354643863854205578_n.png